Deze website is nog in ontwikkeling. Kom snel terug om te kijken wat er veranderd is!

Zoeken

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen: Artikel 1.04 zegt dat de schipper alle voorzorgsmaatregelen moet treffen om te voorkomen dat:

1) het leven van personen in gevaar wordt gebracht

2) schade aan andere schepen en oevers wordt toegebracht

3) de veiligheid of de vlotte doorloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

De schipper doet dit volgens de regels van goed zeemanschap en door te handelen naar de omstandigheden waarin het schip zich bevindt.

Goed zeemanschap getuigt van ervaring, inzicht en vooruitziendheid in de veilige behandeling van schepen en hun opvarenden. Op het land zouden we zeggen met je boeren verstand, dus logisch nadenken.  

Artikel 1.04. Voorzorgsmaatregelen

 

De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat:

  • a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht;

  • b. schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;

  • c. de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.